Įstaigos kokybės politika

PACIENTAMS TIK KOKYBIŠKA GREITOJI MEDICINOS PAGALBA!

VIZIJA — UAB „AMBULANSAS" — moderni, nuolat tobulėjanti, patraukli klientams (pacientams) ir darbuotojams įstaiga, teikianti kokybiškas greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

MISIJA — Kokybiškas, operatyvus greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas, efektyviai naudojant turimus išteklius.

STRATEGINIAI TIKSLAI:

  • Teikti   kvalifikuotas,   kokybiškas  greitosios   medicinos  pagalbos paslaugas, atitinkančias teisės aktų reikalavimus.

  • Siekti optimalių diagnostikos, gydymo ir prevencijos  rezultatų, atitinkančių pacientų ir visuomenės poreikius.

  • Optimaliai patenkinti pacientų poreikius teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

  • Kelti darbuotojų kvalifikaciją, dirbti kokybiškai ir pilnai atsakyti už savo darbo rezultatus.

  • Užtikrinti pacientų ir personalo saugą ir sveikatą bei nekenkti aplinkai.

  • Didinti pacientų, visuomenės ir medicinos darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą, siekiant interesų vienovės.

  • Užtikrinti pacientų teises.

  • Nuolat gerinti įstaigos kokybės vadybos sistemos reikalavimus ir rezultatus. 

UAB „AMBULANSAS" vadovybė užtikrina, kad kokybės vadybos sistema (KVS) atitinka ketinimus, nurodytus Vizijoje, Misijoje ir Tiksluose. UAB „AMBULANSAS" KVS atitinka standarte LST EN ISO 9001:2008 nustatytus reikalavimus, ji nuolat gerinama, kad būtų užtikrinamas tinkamas rezultatyvumas. Kokybės politika žinoma ir suprantama visiems įstaigos darbuotojams.

Generalinis direktorius Ričardas Ūselis